Pripremni predškolski program

Zakon o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja predviđa obavezan Pripremni predškolski program, u trajanju najmanje 9 meseci u godini pred polazak u školu. Program vaspitno-obrazovnog rada sa predškolskom decom koncipiran je tako da kontinuirano i sistematski priprema dete za polazak u školu doprinoseći celovitom razvoju deteta . To se postiže kreiranjem uslova i podsticaja koji detetu omogućavaju da razvije sve svoje potencijale i svojstva ličnosti, da proširuje iskustva i izgrađuje saznanja o sebi, drugim ljudima i svetu koji ga okružuje. Priprema deteta za školu vrši se sistematski, uz uvažavanje specifičnosti dece sa kojom se radi . Pripremni predškolski program ostvaruje se u Ustanovi kroz dva organizaciona oblika: poludnevni, petočasovni rad sa decom i celodnevni ,. Cilj vaspitno-obrazovnog rada u okviru pripremnog predškolskog programa je da doprinese:

•  celovitom razvoju deteta
•  razvoju sposobnosti
•  proširenju iskustva
•  bogaćenju saznanja o sebi, drugima i svetu oko sebe, a što sve čini osnov za dalje nove oblike učenja i uključivanja u različite tokove života i rada pri čemu je škola prva stepenica

Zadaci vaspitno-obrazovnog rada u godini pred polazak u školu :

•  Podsticanje osamostaljivanja
•  Podrška fizičkom razvoju
•  Jačanje socio-emocionalne kompetencije
•  Podrška saznajnom razvoju
•  Negovanje radoznalosti
•  Poštovanje individualnosti i podsticanje kreativnosti

U našem radu koristimo program B za pripremu dece za šlolu

Predškolski program se realizuje putem nekoliko tematskih celina:

 • matematika
 • okolina
 • grafomotorika

Ove oblasti ( sem grafomotorike ) se inače realizuju u radu sa decom tokom usmerenih aktivnosti predviđenih planom i programom za tekuću školsku godinu, tako da se predškolskim programom naknadno sređuju i proveravaju dečja saznanja usvojena tokom te godine. To se ostvaruje putem sledećih radnih listova :

 • „Matematičke aktivnosti“, dr. Emil Kamenov
 • „Priroda i društvo“, dr. Emil Kamenov
 • „Korak po korak do slova“, Zdenka Ivkovic, Ljiljana Milivojevic

Sami radni listovi su koncipirani na jednostavan i deci zanimljiv nacin, tako da vode racuna o decjoj potrebi za igrom, sto vaspitacu omogucava da, pored utvrdivanja gradiva, kod dece razvija samostalnost, urednost, preciznost i strpljenje.

Predskolska matematika

Radom na predškolskoj matematici obuhvaćene su sve celine iz oblasti upoznavanja početnih matematičkih pojmova: * intelektualne operacije

* upoređivanje, klasifikacija, serijacija
* elementarni vremenski i prostorni odnosi
* relacije – u, na, izvan, ispred, iza, ispod, iznad, gore, dole, izmedju
* formiranje pojmova – veće, manje, jednako
* formiranje pojma skupa i podskupa
* usvajanje prirodnih brojeva od 1 do 10;brojni niz, brojanje unazad , pojam parnog i neparnog broja
* upoznavanje sa osnovnim principima sabiranja i oduzimanja
* uočavanje i izdvajanje pojedinih osobina predmeta -veličina,boja, oblik, težina
* upoznavanje sa mernim jedinicama – litar, kilogram, metar

Tokom realizacije ovih zadataka teži se formiranju osnova za potpuniji razvoj dečjeg apstraktnog mišljenja.

Predskolska okolina

Zadaci iz ove oblasti su podeljeni u nekoliko tematskih celina: * opšta znanja o ljudima i njihovom ponašanju

 • snalaženje u okolini
 • rad ljudi
 • igra i slobodno vreme
 • vrtić i škola
 • ponašanje u saobraćaju
 • biljke, životinje, insekti
 • zaštita prirodne sredine
 • osobine stvari

Zadaci su predstavljeni putem bogato ilustrovanog materijala uz pomoc kojeg se kod dece razvijaju sposobnosti za rešavanje problema, logicke klasifikacije i primena već stečenih znanja u novim situacijama, uopštavanje, apstrahovanje, sagledavanje uzročno posledičnih odnosa. Materijal je pripremljen u vidu ilustracija za izrezivanje i pravilno raspoređivanje, što od dece zahteva određenu spretnost u korišćenju školskog pribora i ujedno razvija percepciju, upornost i strpljenje.

Grafomotorika – priprema za početno čitanje pisanje

Osnovni cilj ovih aktivnosti je priprema za početno čitanje i  pisanje, što se postiže uvežbavanjem sitne muskulature šake, razvojem psihomotorike i voljnog usmeravanja pokreta ( koordinacije, ritma i tačnosti ). Da bi se to postiglo moraju se kod dece razviti opažaji, pamćenje i koncentracija. Ovaj program obuhvata igre i vežbe za crtanje spiralnih i ovalnih oblika u istom ili suprotnim pravcima .Vaspitač je u realizaciji ovog zadatka decu motivisao sledecom pesmicom:

„Leti pčela malena
oko cveta šarena
niti staje niti seda
dok ne skupi dosta meda.
Odlete!!!“

Tu dalje spada crtanje horizontalnih, vertikalnih i kosih pravih linija, kao i ravnomerno i ritmično kretanje ruke bez podizanja olovke.

Pripremni predškolski program ne čine samo ove tri gore navedene oblasti već i kao i u predškolskom programu aktivnosti vezane za razvoj govora, muzičko, likovno, telesno vaspitanje, upoznavanje prirode i društvene sredine. ali o svakoj od tih aktivnosti možete pogledati na sledećim stranicama.