Predškolske grupe

Predškolska grupa

Osnovni cilj koji nastojimo da ostvarimo u radu sa mladom grupom je da deca zavole francuski jezik, tako da im njegovo savlađivanje pričinjava zadovoljstvo.Uz pomoć pesmica, brojalica i jednostavnih priča deca vrlo brzo savlađuju reči i osnovne rečenične konstrukcije.

Prisustvo asistenata lektora i volontera Francuza ubrzava učenje francuskog jezika jer mladi asistenti ne znaju srpski pa na taj način smatramo da našoj klicima I klincezama stvaramo pravu dvojezičnu sredinu u kojoj će lakše učiti francuski jezik. Učenje započinje predstavljanjem dece i uopšte rečnikom vezanim za pozdravljanje sa drugarima i odraslima.

Vodeći računa o tome da optimalni period za učenje stranog jezika kod dece počinje sa njihovom četvrtom godinom ( kod neke dece i ranije ), na ovom uzrastu koristimo odredene etape u savlađivanju rečnika i pravilnog izgovora francuskog jezika.

Na početku učenja oni slušaju jednostavne rečenične konstrukcije i ponavljaju izgovoreno potpomognuti sugestivnom mimikom i odgovarajucim audio-vizuelnim sredstvima.

Lakoća savlađivanja prvih pojmova i jednostavnih jezičkih konstrukcija pobuđuje kod dece zadovoljstvo, što stvara pozitivan odnos prema učenju stanog jezika.

Nakon toga, deca pomoću pesmica, recitacija, brojalica i jednostavnih priča savlađuju različite jezičke konstrukcije, usvajaju pravilan izgovor, proširuju i bogate svoj rečnik.

Ceo program učenja francuskog jezika realizuje se putem francuskih metoda pomoću kojih deca sve usvojene, naučene i zapamćene reči, fraze i rečenice upotrebljavaju u različitim situacijama u životu školice. Mališani učestvuju i u dramatizacijama priča u kojima kroz različite uloge koriste direktan upotrebni govor.